Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Beyan ve Taahhütname

(Ö R N E K T İ R )

 

 

 

 

BEYAN VE TAAHHÜT

 

10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapan 4/4/2005 tarihli ve 2005/8680 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yaptığım/yaptığımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, 5084 sayılı Kanun ve bu Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi desteğinden yararlanmadığımızı beyan; destek uygulamasının herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ise yararlanılan desteğin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde tahsil edileceğini  kabul ve taahhüt ederiz……/…./2009  

                                                                                    

 

 

 

                                                                                                Firma/Kaşe

                                                                                                  İmza